หมวดหมู่ทั้งหมด
ข้อตกลงในการใช้บริการ
ภาพรวม

Bungki Thailand โดยต่อจากนี้จะแทนด้วยคำว่า 'เรา' 'พวกเรา' และ 'ของเรา' ซึ่งคำดังกล่าวจะรวมถึงบริษัท เว็บไซต์ ข้อมูล เครื่องมือและบริการทั้งหมดที่มีบนเว็บไซต์ ‘ผู้ใช้บริการ’ จำเป็นต้องยอมรับเงื่อนไข นโยบายและประกาศทั้งหมดที่ระบุไว้ ณ ที่นี่

ในการเข้าชมและ/หรือซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้บริการจะมีส่วนร่วมใน “การบริการ” ของเราและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายเพิ่มเติมที่อ้างอิงในที่นี้และ/หรือพร้อมใช้งานโดยการเชื่อมโยงหลายมิติ(ไฮเปอร์ลิงก์) ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้มีผลกับผู้ใช้บริการทั้งหมดหมดบนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงผู้ใช้บริการที่เป็นเบราว์เซอร์ ผู้ขาย ลูกค้า ผู้ค้า และ/หรือผู้มีส่วนร่วมของเนื้อหา โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยการเข้าถึงหรือใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้บริการใด ๆ ได้ หากเงื่อนไขการบริการเหล่านี้ถือเป็นข้อเสนอ การยอมรับจะถูกจำกัดโดยชัดเจนภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

คุณสมบัติหรือเครื่องมือใด ๆ ที่เพิ่มลงในร้านค้าปัจจุบันจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาในหน้านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแทนที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้โดยการโพสต์การอัปเดตและ/หรือการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการที่จะต้องตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในหน้านี้เป็นระยะ การใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ต่อไปของคุณหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

เงื่อนไขร้านค้าออนไลน์

การยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการนี้ ผู้ใช้บริการรับรองว่าผู้ใช้บริการมีอายุที่บรรลุนิติภาวะในประเทศหรือจังหวัดที่ผู้ใช้บริการอาศัยอยู่ หรือผู้ใช้บริการมีอายุที่บรรลุนิติภาวะในรัฐหรือจังหวัดที่ผู้ใช้บริการและผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมให้ผู้อยู่ในอุปการะของคุณใช้ไซต์นี้

ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้เว็บไวต์และบริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ ในเขตอำนาจศาลของผู้ใช้บริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายลิขสิทธิ์)

ผู้ใช้บริการไม่สามารถส่งไวรัสหรือรหัสใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการทำลายล้าง

การละเมิดหรือการละเมิดข้อกำหนดใด ๆ จะส่งผลให้บริการของผู้ใช้บริการสิ้นสุดลงทันที

เงื่อนไขทั่วไป

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการแก่บุคคลใดก็ตามไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ เมื่อใดก็ได้

ใช้บริการเข้าใจว่าข้อมูลของผู้ใช้บริการ (ไม่รวมข้อมูลบัตรเครดิต) อาจถูกถ่ายโอนโดยไม่เข้ารหัสและเกี่ยวข้องกับ (ก) การส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายต่างๆ และ (ข) การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดทางเทคนิคของการเชื่อมต่อเครือข่ายหรืออุปกรณ์ ในส่วนของข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกเข้ารหัสเสมอระหว่างการถ่ายโอนผ่านเครือข่าย

ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อ หรือใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ การใช้บริการ หรือการเข้าถึงบริการหรือการติดต่อใดๆ บนเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากเรา

หัวข้อที่ใช้ในข้อตกลงนี้รวมไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่จำกัดหรือส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดเหล่านี้

ความถูกต้องของข้อมูลการเรียกเก็บเงินและบัญชี

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใด ๆ ของผู้ใช้บริการกับเรา ตามดุลยพินิจของเรา เราอาจจำกัดหรือยกเลิกปริมาณที่ซื้อต่อคน ต่อครัวเรือน หรือต่อคำสั่งซื้อ ข้อจำกัดเหล่านี้อาจรวมถึงคำสั่งซื้อโดยหรือภายใต้บัญชีลูกค้าเดียวกัน บัตรเครดิตใบเดียวกัน และ/หรือคำสั่งซื้อที่ใช้ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินและ/หรือจัดส่งเดียวกัน หากเราทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ เราอาจพยายามแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบโดยติดต่ออีเมลและ/หรือที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน/หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในขณะที่ทำการสั่งซื้อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือห้ามคำสั่งซื้อที่ดูเหมือนว่ามีการวางโดยตัวแทนจำหน่าย ผู้ค้าปลีก หรือผู้จัดจำหน่ายตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้บริการตกลงที่จะให้ข้อมูลการซื้อและบัญชีที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้องสำหรับการซื้อทั้งหมดที่ทำที่ร้านของเรา ผู้ใช้บริการตกลงที่จะอัปเดตบัญชีและข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้บริการโดยทันที รวมถึงที่อยู่อีเมลและหมายเลขบัตรเครดิตและวันที่หมดอายุ เพื่อให้เราสามารถดำเนินการธุรกรรมของผู้ใช้บริการให้เสร็จสิ้นและติดต่อผู้ใช้บริการได้ตามต้องการ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

การปรับเปลี่ยนบริการและราคา

ราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือหยุดให้บริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดหรือเนื้อหาดังกล่าว) ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับการปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงราคา การระงับ หรือการหยุดให้บริการ

สินค้าหรือบริการ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างอาจมีให้บริการทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของเราเท่านั้น ผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้อาจมีจำนวนจำกัดและสามารถคืนหรือแลกเปลี่ยนได้ตามนโยบายการคืนสินค้าของเราเท่านั้น

เราได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการแสดงสีและภาพของผลิตภัณฑ์ของเราที่ปรากฏที่ร้านอย่างถูกต้องที่สุด เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการแสดงสีใด ๆ ของจอคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการจะถูกต้อง เราขอสงวนสิทธิ์แต่ไม่มีภาระผูกพันในการจำกัดการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้กับบุคคลใดๆ ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ หรือเขตอำนาจศาล เราอาจใช้สิทธิ์นี้เป็นรายกรณี เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดปริมาณของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่เรานำเสนอ คำอธิบายทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลิตภัณฑ์ใด ๆ ได้ตลอดเวลา ข้อเสนอสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ทำบนเว็บไซต์นี้จะถือเป็นโมฆะหากมีการผิดกฎหรือละเมิดข้อกำหนกและเงื่อนไข

เราไม่รับประกันว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล หรือวัสดุอื่นๆ ที่คุณซื้อหรือได้รับจะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณ หรือข้อผิดพลาดใด ๆ ในบริการจะได้รับการแก้ไข

ความถูกต้องของข้อมูลการเรียกเก็บเงินและบัญชี

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใด ๆ ของผู้ใช้บริการกับเรา ตามดุลยพินิจของเรา เราอาจจำกัดหรือยกเลิกปริมาณที่ซื้อต่อคน ต่อครัวเรือน หรือต่อคำสั่งซื้อ ข้อจำกัดเหล่านี้อาจรวมถึงคำสั่งซื้อโดยหรือภายใต้บัญชีลูกค้าเดียวกัน บัตรเครดิตใบเดียวกัน และ/หรือคำสั่งซื้อที่ใช้ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินและ/หรือจัดส่งเดียวกัน หากเราทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ เราอาจพยายามแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบโดยติดต่ออีเมลและ/หรือที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน/หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในขณะที่ทำการสั่งซื้อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือห้ามคำสั่งซื้อที่ดูเหมือนว่ามีการวางโดยตัวแทนจำหน่าย ผู้ค้าปลีก หรือผู้จัดจำหน่ายตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้บริการตกลงที่จะให้ข้อมูลการซื้อและบัญชีที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้องสำหรับการซื้อทั้งหมดที่ทำที่ร้านของเรา ผู้ใช้บริการตกลงที่จะอัปเดตบัญชีและข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้บริการโดยทันที รวมถึงที่อยู่อีเมลและหมายเลขบัตรเครดิตและวันที่หมดอายุ เพื่อให้เราสามารถดำเนินการธุรกรรมของผู้ใช้บริการให้เสร็จสิ้นและติดต่อผู้ใช้บริการได้ตามต้องการ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบนโยบายการคืนสินค้าของเรา

เครื่องมือเสริม

เราอาจให้คุณเข้าถึงเครื่องมือของบุคคลที่สามซึ่งเราไม่ได้ตรวจสอบหรือควบคุมหรือป้อนข้อมูลใดๆ

ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าเราให้การเข้าถึงเครื่องมือดังกล่าว 'ตามที่เป็น' และ 'ตามที่มีอยู่' โดยไม่มีการรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขใดๆ และไม่มีการรับรองใดๆ เราจะไม่มีความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามที่เป็นตัวเลือก

การใช้เครื่องมือเสริมใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการนำเสนอผ่านไซต์นั้นเป็นความเสี่ยงและดุลยพินิจของผู้ใช้บริการทั้งหมด และผู้ใช้บริการควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้บริการคุ้นเคยกับและอนุมัติเงื่อนไขที่เครื่องมือจัดหาให้โดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

ในอนาคตเราอาจเสนอบริการและ/หรือคุณสมบัติใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ (รวมถึงการเปิดตัวเครื่องมือและทรัพยากรใหม่) คุณสมบัติและ/หรือบริการใหม่ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ด้วย

ลิงก์บุคคลที่สาม

เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และบริการบางอย่างที่มีให้ผ่านบริการของเราอาจรวมถึงเนื้อหาจากบุคคลที่สาม

ลิงก์ของบุคคลที่สามในเว็บไซต์นี้อาจนำผู้ใช้บริการไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา เราไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้อง และเราไม่รับประกันและจะไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับวัสดุหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือวัสดุ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่นๆ ของบุคคลที่สาม

เราไม่รับผิดชอบต่ออันตรายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้สินค้า บริการ ทรัพยากร เนื้อหา หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์บุคคลที่สาม โปรดตรวจสอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติของบุคคลที่สามอย่างละเอียดถี่ถ้วน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจนโยบายเหล่านี้ก่อนที่จะทำธุรกรรมใด ๆ การร้องเรียน ข้อเรียกร้อง ข้อกังวล หรือคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามควรส่งไปยังบุคคลที่สามโดยตรง

ความคิดเห็นของผู้ใช้ คำติชม และการส่ง

ตามคำขอของเรา หากผุ้ใช้บริการส่งผลงานเฉพาะบางอย่าง (เช่น ผลงานประกวด) หรือไม่ได้รับคำขอจากเรา ผู้ใช้บริการส่งความคิดสร้างสรรค์ คำแนะนำ ข้อเสนอ แผนงาน หรือเอกสารอื่นๆ ไม่ว่าจะทางออนไลน์ ทางอีเมล ทางไปรษณีย์ หรืออย่างอื่น (รวมเรียกว่า 'ความคิดเห็น') ผู้ใช้บริการตกลงว่าเราอาจ แก้ไข คัดลอก เผยแพร่ แจกจ่าย แปล และใช้ความคิดเห็นใดๆ ที่ผู้ใช้บริการส่งมาให้เราได้ทุกเมื่อโดยไม่มีข้อจำกัด เราเป็นและจะไม่มีภาระผูกพัน

 1. จะรักษาความคิดเห็นใด ๆ ไว้เป็นความลับ
 2. จ่ายค่าชดเชยสำหรับความคิดเห็นใด ๆ
 3. เพื่อตอบสนองต่อความคิดเห็นใด ๆ

เราสามารถตรวจสอบ แก้ไข หรือลบเนื้อหาที่เราพิจารณาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก้าวร้าว ข่มขู่ ใส่ร้าย ใส่ร้าย ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามกอนาจาร น่ารังเกียจหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือข้อกำหนดเหล่านี้ ผู้ใช้บริการตกลงว่าความคิดเห็นของผู้ใช้บริการจะไม่ละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว บุคลิกภาพ หรือสิทธิ์ส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ผู้ใช้บริการตกลงเพิ่มเติมว่าความคิดเห็นของผู้ใช้บริการจะไม่มีเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาทหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดูหมิ่น หรือลามกอนาจาร หรือมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์อื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อการทำงานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่ง ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้ที่อยู่อีเมลปลอม แสร้งทำเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเอง หรือหลอกลวงเราหรือบุคคลที่สามเกี่ยวกับที่มาของความคิดเห็นใด ๆ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความคิดเห็นใดๆ ที่ผู้ใช้บริการให้ไว้และความถูกต้องของความคิดเห็น เราไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สามโพสต์

ข้อมูลส่วนบุคคล

การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการผ่านร้านค้าอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง และการละเว้น

ในกรณีที่มีข้อมูลบนไซต์ของเราหรือในบริการที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นที่อาจเกี่ยวข้องกับคำอธิบายผลิตภัณฑ์ ราคา โปรโมชั่น ข้อเสนอ ค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์ เวลาขนส่ง และความพร้อมจำหน่ายสินค้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้น และในการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อมูลหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ หากข้อมูลใด ๆ ในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ ไม่ถูกต้องได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากที่ผู้ใช้บริการได้ส่งคำสั่งซื้อของผู้ใช้บริการ)

เราไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุง แก้ไข หรือชี้แจงข้อมูลในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลราคา ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ได้ระบุวันที่อัปเดตหรือรีเฟรชที่ใช้ในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ เพื่อระบุว่าข้อมูลทั้งหมดในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้รับการแก้ไขหรืออัปเดต

ข้อห้ามในการใช้งาน

นอกเหนือจากข้อห้ามอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการ ผู้ใช้บริการไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ไซต์หรือเนื้อหาในเว็บไซต์

 1. เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
 2. ชักชวนให้ผู้อื่นดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมาย
 3. ละเมิดระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนด กฎหมาย หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นใดๆ ระหว่างประเทศ รัฐบาลกลาง จังหวัดหรือของรัฐ
 4. ละเมิดหรือละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 5. ล่วงละเมิด ดูหมิ่น ทำร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง ให้ร้าย ข่มขู่ หรือเลือกปฏิบัติตามเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ อายุ ชาติกำเนิด หรือความทุพพลภาพ
 6. ส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด
 7. เพื่ออัปโหลดหรือส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายประเภทอื่น ๆ ที่จะหรืออาจใช้ในลักษณะใด ๆ ที่จะส่งผลต่อการทำงานหรือการทำงานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อื่นๆ หรืออินเทอร์เน็ต
 8. เพื่อรวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น
 9. เพื่อสแปม, ฟิชชิ่ง, ฟาร์ม, ข้ออ้าง, แมงมุม, คลานหรือขูด
 10. เพื่อวัตถุประสงค์ที่ลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรม
 11. เพื่อแทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการของผู้ใช้บริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใดๆ สำหรับการละเมิดการใช้งานที่ต้องห้ามใด ๆ

คำปฏิเสธการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิด

เราไม่รับประกันหรือรับรองว่าการใช้บริการของเราจะไม่หยุดชะงัก ทันเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด

เราไม่รับประกันว่าผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้บริการจะถูกต้องหรือเชื่อถือได้

ผู้ใช้บริการตกลงว่าบางครั้งเราอาจลบบริการโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาหรือยกเลิกบริการเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้บริการตกลงโดยชัดแจ้งว่าการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้บริการของผู้ใช้บริการถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว บริการและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ส่งถึงผู้ใช้บริการผ่านบริการนี้ (ยกเว้นที่เราระบุไว้โดยชัดแจ้ง) ให้ 'ตามที่เป็น' และ 'ตามที่มีอยู่' สำหรับการใช้งานของผู้ใช้บริการ โดยไม่มีการรับรอง การรับประกัน หรือเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง หรือโดยนัย รวมถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการซื้อขายได้ คุณภาพที่ซื้อขายได้ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความทนทาน ชื่อ และการไม่ละเมิด ไม่ว่าในกรณีใด บริษัท Bungki Thailand กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้รับเหมา ผู้ฝึกงาน ซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการ หรือผู้ออกใบอนุญาตจะต้องรับผิดต่อการบาดเจ็บ ความสูญเสีย การเรียกร้อง หรือทางตรง ทางอ้อม ความเสียหายโดยบังเอิญ การลงโทษ พิเศษ หรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียรายได้ การสูญเสียเงินออม การสูญหายของข้อมูล ค่าทดแทน หรือความเสียหายที่คล้ายคลึงกันไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ที่เข้มงวด ความรับผิดหรืออย่างอื่นที่เกิดจากการใช้บริการของคุณหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่จัดหาโดยใช้บริการหรือสำหรับการเรียกร้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของผู้ใช้บริการรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อผิดพลาดหรือ การละเว้นในเนื้อหาใด ๆ หรือความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการหรือเนื้อหา (หรือผลิตภัณฑ์) ใด ๆ ที่โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้พร้อมใช้งานผ่านบริการ แม้ว่าจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ก็ตาม เนื่องจากบางจังหวัดหรือเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญ ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว ความรับผิดของเราจะถูกจำกัดในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และดำเนินการให้ปราศจากอันตราย Bungki Thailand และบริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทในเครือ หุ้นส่วน เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน ผู้รับเหมา ผู้อนุญาต ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง ซัพพลายเออร์ ผู้ฝึกงานและพนักงาน การเรียกร้องหรือความต้องการ รวมถึงค่าทนายความตามสมควร ที่กระทำโดยบุคคลที่สามเนื่องจากหรือเกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้บริการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้หรือเอกสารที่พวกเขารวมไว้โดยการอ้างอิง หรือการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลที่สาม งานสังสรรค์

ความแตกแยก

หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้ได้รับการพิจารณาว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติดังกล่าวจะยังคงบังคับใช้ได้ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ และส่วนที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถือว่าถูกตัดขาดจากข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ การพิจารณาดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของบทบัญญัติอื่นๆ ที่เหลืออยู่

การสิ้นสุด

ภาระผูกพันและความรับผิดของคู่สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่สิ้นสุดจะคงอยู่ต่อไปหลังจากการสิ้นสุดของข้อตกลงนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมด

เงื่อนไขการบริการเหล่านี้มีผลบังคับใช้เว้นแต่และจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยผู้ใช้บริการหรือเรา ผู้ใช้บริการสามารถยุติข้อกำหนดในการให้บริการนี้ได้ทุกเมื่อโดยแจ้งให้เราทราบว่าผู้ใช้บริการไม่ต้องการใช้บริการของเราอีกต่อไป หรือเมื่อผู้ใช้บริการหยุดใช้เว็บไซต์ของเรา หากในการตัดสินของเราแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้บริการล้มเหลว หรือเราสงสัยว่าผู้ใช้บริการล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ เราอาจยุติข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดในจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระ ถึงและรวมถึงวันที่สิ้นสุดและ/หรือตามนั้น อาจปฏิเสธการเข้าถึงบริการของเรา (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการดังกล่าว)

ข้อตกลงทั้งหมด

ความล้มเหลวของเราในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือบทบัญญัติดังกล่าว

เงื่อนไขการบริการเหล่านี้และนโยบายหรือกฎการดำเนินงานใด ๆ ที่เราโพสต์บนเว็บไซต์นี้หรือในส่วนที่เกี่ยวกับบริการนี้ถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างผู้ใช้บริการกับเรา และควบคุมการใช้บริการของผู้ใช้บริการ แทนที่ข้อตกลง การสื่อสารและข้อเสนอก่อนหน้าหรือที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้ใช้บริการกับเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดในการให้บริการฉบับก่อนหน้า) ความคลุมเครือในการตีความข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะไม่ถูกตีความกับฝ่ายที่จัดทำ

กฎหมายที่บังคับใช้:

นโยบายความเป็นส่วนตัวในการปกป้องข้อมูลนี้และการใช้งานเว็บไซต์ของคุณจะถูกควบคุมโดยกฎหมายของราชอาณาจักรไทยทุกประการ

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการ

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาที่หน้านี้

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือแทนที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้โดยการโพสต์การอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของเราเป็นระยะ การใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ของเราหรือบริการอย่างต่อเนื่องของผู้ใช้บริการหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ข้อมูลติดต่อ

หากผู้ใช้บริการมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการ สามารถส่งอีเมลถึงเราได้ที่ [email protected] หรือส่งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ตู้ ปณ 1155 ปณฝ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ 10311